Andra året

TYGNDPUNKT

Under det andra året fördjupar studenten sina kunskaper inom teckning, målning och modellering. Det terapeutiska sammanhanget mellan konst och hälsa fördjupas med konstnärliga övningar och reflektionsövningar. Under år två introduceras vidare konstterapeutens yrkesetik liksom riktlinjer för hur en konstterapeut ska dokumentera sitt arbete. Inom det medicinska avsnittet introduceras patologi och sjukdomsbilder. Inom antroposofistudiet fördjupas den antroposofiska människobilden och synen på människans och världens utveckling. Studenten genomför under det andra studieåret två veckor auskultation hos en konstterapeut.

MÅLNING

I målningen år två fördjupas teknikerna vått-i-vått och skiktmålning, och likaså fördjupas arbetet med Goethes och Steiners färgläror. Vi arbetar med Hauschkas ansats till terapeutisk målning, och har övningar relaterade till läkepedagogiska och socialterapeutiska sammanhang, liksom med bildsviter på metamorfos- och förändringstema. Arbetet med att utveckla sin iakttagelseförmåga vid övas med reflektion över det egna arbetet och med bildbetraktelse. Vi tar upp konstterapeutiska fallbeskrivningar och diagnoser ur Steiners läkepedagogiska kurs. Andra teman är den konstnärliga och den terapeutiska processen och det terapeutiska bemötandet och det terapeutiskt förhållningssättet. Under sommaren år två har vi en modul med målning med växtfärger, detta år med fokus på djur.

På temat konstnärsbiografier tar vi upp Steiners biografi och hans måleriska impuls, bl. a. representerat av fönster och takmålningar i Goetheanum.

 • fördjupade övningar på temat färg och färgupplevelse, reflektion över det egna konstnärliga uttrycket och den egna konstnärliga processen.
 • gestaltningsuppgifter på temat sagor, planetkvaliteter, metamorfosering och bildserier. Gestalning av djurkretsens kvaliteter.
 • fördjupad bildbetraktelse av valda konstnärers verk, egna alster och patientbilder.
 • fördjupad kurs i målning med växtfärgspigment. Temat behandlar gestaltning av djur och gestaltning av människan utfrån glansfärger och bildfärger.
 • övning att på ett respektfullt sätt diskutera och kritiskt reflektera över olika konstnärliga alster och övning i att medvetet och grundat i konstterapeutisk teori iaktta och reflektera en konstterapeutisk arbetsprocess
 • övning att kritiskt reflektera över sin egen konstnärliga process
  övning att tillämpa grundläggande fenomenologisk iakttagelse och fyrfaldig bildbetraktelse på olika typer av konsnärliga alster

TECKNING

Under år två fördjupas skrafferingsövningar och kolövningar från år ett. Vi arbetar också med terapeutisk teckning utifrån de sju olika teckningsarterna, som har tekniker tillskrivna planeternas kvaliteter, och introduktion till terapeutisk användning av dessa teckningstekniker. Ett annat motiv är sagan i terapeutisk teckning. Inom ramen för teckning övar vi att planera konstterapeutisk behandling. Vi fördjupar konstterapeutisk dokumentation och yrkesetik, och introducerar hur man skriver fallbeskrivningar.

 • exakt teckning med förlaga
 • skraffering och kolövningar
 • gestaltande av planetkvaliteter
 • gestaltande av eteriska och astrala kvaliteter med växt och djur som motiv
 • geometrisk konstruktion
 • komposition
 • övning av fördjupad kritisk fenomenologisk iakttagelse och fyrfaldig bildbetraktelse av valda konstnärers verk, egna alster och patientbilder
 • övning att grundat i konstterapeutisk teori medvetet och kritiskt reflektera konstterapeutisk arbetsprocesser, konstterapeutiska fall och sin egen iakttagelse av dessa
 • övning att genomföra grundläggande skriftlig dokumentation och rapportering av ett konstterapeutiskt förlopp

MODELLERING

Under år två arbetar vi företrädesvis med kvaliteter från växt- och djurvärlden. Dessa kvaliteter motsvarar i det antroposofiska synsättet det eteriska och det astrala. I arbetet med eteriska kvaliteter arbetar vi med den hopdragande och den utvidgande kraften. I arbetet med astrala kvaliteter arbetar vi med djuret modellerat ur äggformen. Sommarveckan i modellering ägnas åt temat de platonska kropparna.

 • övningar att ge plastisk form åt kvaliteter karakteristiska för växt och djur
 • reflektion över den egna upplevelsen av det plastiska uttrycket av den hopdragande och den utvidgande kraften
 • reflektion över den egna upplevelsen av hur gestaltningen av djuret kan relateras till de tre själsliga kvaliteterna
 • övningar att ge plastisk form åt de platonska kropparna och att reflektera över den egna upplevelsen av de olika kvaliteterna uttryckta av de platonska kropparna
 • övning att omsätta det genomgångna stoffet i eget plastiskt arbete

 

MEDECIN

Under år två fokuserar vi på sjukdomsbilder och hur de knyts till den antroposofiska människobilden. Vi berör sjukdomsbilder hos de fyra huvudorganen och hos kroppens huvudsystem,  och andra fysiska och psykiska sjukdomsbilder ur både traditionellt och antroposofiskt perspektiv. Vidare tar vi upp tillstånd som livskriser och hur de relaterar till människans utveckling och sjuårsrytmerna. I anslutning till sjukdomsbilder tar vi också upp salutogenes.

 • Övning att reflektera över den antroposofiska människobilden såsom länk mellan sjukdomsbilder och den konstterapeutiska behandlingsansatsen

EURYTMI

Eurytmitimmar ledsagar det övriga studiet löpande. Året ägnas bl. A. åt fördjupning av eurytmins grundelement, själshygieniska och terapeutiska övningar, och eurytmi till planet- och vokalkvaliteter. Vidare övning av stavövningar för koncentration och koordination.

 • övning att reflektera över beröringspunkter mellan rörelsekonst och bildkonst,
 • övning att reflektera över sin upplevelse av planet- och djurkretskvaliteter uttryckta med eurymi
 • övning att reflektera över eurytmin som relaterad till den tre- och fyrdelade människan

 

ANTROPOSOFI

År två är det grundläggande temat för seminarieserien den antroposofiska människobilden. Studenten bidrar med egna tankar till ett kritiskt reflekterande samtal på det givna temat i samverkan med övriga seminariedeltagare

 • övning att kritiskt reflektera över och föra en fördjupad diskussion avseende olika aspekter av den antroposofiska människobilden, så som t.ex. den tredelade människan och den fyrdelade människan.
 • övning att självständigt kritiskt reflektera över den antroposofiska synen på människans och världens utveckling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *