Övrigt som ingår i utbildningen

ÅRSARBETEN
Varje år under åren 1 till 3 arbetar du med ett självständigt årsarbete som redovisas skriftligt och muntligt. Årsarbetet ger dig utrymme att fördjupa dig i en speciell frågeställning inom ramen för ett givet tema.
Årsarbete år 1

  • Årsarbetet för år 1 lägger tyngdvikten vid att du övar din förmåga till iakttagelse och gestaltning. Det tema vi arbetar med under år 1 brukar vara “Trädet genom årstiderna”. Uppgiften går ut på att du väljer ut ett träd, iakttar hur det förändras under årets lopp och arbetar med att konstnärligt gestalta denna förändringsprocess.  Arbetet redovisas skriftligt och konstnärligt.

Årskurs 2

  • År 2 ligger tyngdvikten vid att utifrån ett givet tema arbeta med att gestalta olika kvaliteter. Som tema brukar vi välja att arbeta med planeterna och deras kvaliteter. Arbetet redovisas konstnärligt, skriftligt och muntlig.

Årskurs 3

  • Tyngdpunkten för år 3 ligger på det terapeutiska arbetet och på att utveckla och motivera en behandling givet ett sjukdomsförlopp/en problemställning. Du förväntas inte att arbeta med med en klient i detta arbete, utan du utför alla övningarna själv. Arbetet redovisas skriftligt, inklusive de övningar du utfört, och muntligt.

AVSLUTNINGSUTSTÄLLNING

När du slutfört kurserna år 1 till 3 sammanställer du en avslutningsutställning med ett representativt urval av de övningar du gjort under utbildningstiden. Vi har olika möjligheter till utställningslokal,  två exempel är Saltå eller Kristensamfundets kyrka.

ÖVRIGT

  • Under utbildningstiden för du en studiebok, där kursledaren attesterar vilka övningar du genomfört.
  • Under utbildningstiden skall minst två veckors askultation genomföras. Vanligtvis görs detta på Vidarkliniken, Solberga eller i annan konstterapeutisk verksamhet som godkänns av utbildningen.
  • Före eller under utbildningen skall du gå i minst 30 timmar egen terapi. Vi rekommenderar i första hand konstterapi, men även andra typer av terapi kan komma i fråga. Kontrollera med kursledaren att den terapi du valt godkänns.

HEMUPPGIFTER

  • För hemuppgifter beräknas en dag per vecka (sju timmar)
  • Uppgifterna redovisas

AVSLUTNINGSRESA

Som avslutning på år 3 brukar vi göra en gemensam avslutningsresa på temat konst och konstterapi. De senaste åren har vi gjort en rundresa. Vi har börjat i Dornach, Schweiz, och besökt Goetheanum  för att studera den konstnärliga utsmyckningen, och vi har besökt Klinik Arlesheim (fd Ita Wegman-kliniken). Vi har sedan farit vidare till Colmar och studerat Isenheimeraltaret, och därefter fortsatt över Alperna till Milano där vi bl. a. gått och tittat på Nattvarden av Leonardo da Vinci.
Tidigare år har vi avslutat med resa till Grekland eller Turkiet och studerat konst på plats.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *