Tredje året

TYGNDPUNKT

Tredje studieåret utgör en fortsättning av fördjupning och utveckling av kunskaper och färdigheter inom konstnärligt gestaltande och terapeutisk tillämpning av konst. Studiet av sjukdoms- och ohälsotillstånd och konstterapeutisk behandling av dessa fortsätter, liksom fördjupat studieum i antroposofi och övningar i eurytmi. Bildbetraktelse, terapeutiskt bemötande och förhållningssätt och konstterapeutisk dokumentation och yrkesetik fördjupas. Med hjälp av problembaserat lärande tränas studenten att utforma lämpliga behandlingar till givna patienter. Det tredje året avslutas med presentationer av studenternas tredjeårsarbeten och avslutningsutställning.

MÅLNING

År tre innehåller fördjupning av Goethes och Steiners färgläror och fördjupning i Hauschkas och Collot d’Herbois ansatser till terapeutisk målning. Vi fördjupar också studiet avseende de sju livsprocesserna. Vi arbetar med målningsövningar till sjukdomsbilder och sociala målningsövningar. Vidare övar studenten att formulera konstterapeutiska fallbeskrivningar, att planera konstterapeutisk behandling och att dokumentera den konstnärliga och den terapeutiska processen. Vi tränar det terapeutiska bemötandet och terapeutiskt förhållningssätt, reflekterar över terapeutens skolningsväg, arbete med sig själv och sin roll och utveckling som terapeut. Året rymmer även självständiga uppgifter på temat färg och färgupplevelse, Steiners övningar till konstnärerna, gestaltning av Hauschkas andningsövning och en fördjupning av reflekterande fenomenologisk iakttagelse och fyrfaldig bildbetraktelse. Andra teman ur innehållet:

 • övning att tillämpa olika konstterapeutiska ansatser och metoder för genomgångna behov och besvär, planera konstterapeutisk behandling för olika behov
 • övning att med målning konstnärligt och självständigt gestalta givna teman och egna idéer och insiktsfullt iaktta och kritiskt reflektera den kreativa processen hos sig själv och andra
 • övning att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga uttryck
 • övning att självständigt tillämpa fenomenologisk iakttagelse och fyrfaldig bildbetraktelse på olika typer av konstnärliga alster

TECKNING

År tre innehåller en vidare fördjupning av terapeutisk teckning utifrån de olika teckningsarterna. Andra teman är självständigt arbete med formteckning och mandalas, gestaltning av människan och iakttagelse av mänskliga gester och reflektion över deras relation till människans individualitet. Konstnärlig verksamhet och konstterapi inom social omsorg, t.ex. arbete med flyktingar och arbete i nödfalls- och katastrofsituationer. Studenten övar att planera konstterapeutisk behandling, att förfärdiga konstterapeutiska fallbeskrivningar och utveckla övningar till olika behov och besvär. Vi fördjupar teman som konstterapeutisk dokumentation och yrkesetik, det terapeutiska bemötandet och terapeutiskt förhållningssätt, och terapeutens skolningsväg och arbete med sig själv. Andra teman som ingår är:

 • övning att utforma relevant konstterapeutisk behandling utifrån de olika teckningsarterna och andra ansatser som behandlats på kursen
 • övning att på ett respektfullt och insiktsfullt sätt diskutera och kritiskt reflektera både egna och andras konstnärliga alster och processer
 • övning att grundat i konstterapeutisk teori kritiskt och insiktsfullt beskriva och reflektera konstterapeutiska arbetsprocesser
 • övning att dokumentera och rapportera ett konstterapeutiskt förlopp
 • övning att självständigt, och med lämpligt material, konstnärligt gestalta  och vidareutveckla givna teman och egna idéer.
 • övning att relatera den konstnärliga processen till ett terapeutiskt förlopp

 

MODELLERING

År tre fokuserar på terapeutisk modellering och terapivägen terapeut — klient. Vi arbetar med iakttagelse av den egna och andras terapeutiska process med uppgifter som t.ex. förfärdigande av stora krukor och metamorfosövningar.

 • Övning att kritiskt iaktta och formulera sin upplevelse av den egna processen i arbetet med terapeutiska modelleringsövningar.
 • Övning att omsätta sina erfarenheter av kursens övningar i eget plastiskt arbete.

EURYTMI

År tre utgör en ytterligare fördjupning i eurytmins grunder. Vi tar även upp övningar från läkeeurytmi och eurytmiövningar för olika behov och besvär.  Till eurytmirörelserna fördjupar vi de tre aspekterna rörelse, känsla och karaktär. Under år tre arbetar vi även med sociala övningar. Vidare innehåll:

 • reflektion över beröringspunkter mellan eurytmi/rörelsekonst och bildkonst
 • reflektion över eurytmin som relaterad till den tre- och fyrdelade människan

 

MEDICIN

År tre ägnas fortsatt åt människokunskap och sjukdomsbilder som autoimmuna sjukdomar, neurologiska sjukdomar, cancer, diabetes, demens. Vi tar även upp olika trötthets- och utmattningstillstånd och trauma och krisreaktioner. Vidare fördjupas av den antroposofiska människobilden som utgångspunkt för beskrivning av sjukdom och hälsa, och balans och obalans. Vi studerar fallbeskrivningar och övar att översiktligt redogöra för karakteristika för de genomgångna sjukdomsbilderna och tillstånden. Mer ur innehållet:

 • övning att redogöra för synen på salutogenes inom antroposofisk ansats till hälsa och sjukdom
 • övning att självständigt föra resonemang kring den antroposofiska människobilden såsom länk mellan sjukdomsbilder och den konstterapeutiska behandlingsansatsen

ANTROPOSOFI

År tre utgörs det grundläggande temat av en fördjupning av den antroposofiska människobilden. Relaterat till denna diskuteras frågor som karma, reinkarnation och människans och världsalltets utveckling. Diskussionerna på seminariet utgör övning bl. a. inom följande:

 • övning att i samverkan med övriga seminariedeltagare med egna tankar bidra till ett samtal på det givna temat.
 • övning att förhålla sig reflekterande och självständigt till seminarieseriens stoff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *