Fjärde året

 

TYGNDPUNKT

Under det fjärde året övar studenten att självständigt omsätta det man lärt sig. Detta görs i arbete med klienter under handledning av en mentor/handledare.  Arbetet är fördelat på praktik och diplomarbete. Under praktiken tränas det terapeutiska förhållningssättet och förmågan att planera, genomföra, dokumentera och rapportera en konstterapeutisk behandling. Studenten ansvarar själv för att ordna lämplig praktikplats. Med diplomarbetet tränas den skriftliga förmågan att självständigt formulera en uttömmande fallbeskrivning alternativt en konstterapeutisk studie.

PRAKTIK

Praktiken omfatta 10 veckors heltidsstudier inklusive examination. Om praktikplatsen inte omfattar heltid förlängs praktikperioden med motsvarande tid. För att kunna påbörja praktikperioden ska kurserna tom år 2 (inklusive självständiga årsarbeten) på utbildningen vara avslutade med godkänt resultat, och auskultation (två veckor) och egen terapi (minst 30 timmar) slutförd. Då studenten skall påbörja sin praktikperiod utfärdar Utbildningen för antroposofisk konstterapi ett praktikintyg som studenten skall visa för praktikhandledaren.

Under praktiken får studenten under handledning omsätta sina kunskaper i konstterapi i praktiskt arbete med klienter på en konstterapeutisk praktik eller inom ramen för motsvarande verksamhet. Såväl verksamhet som praktikhandledare skall vara godkända av Utbildningen för antroposofisk konstterapi. Studenten får, så långt möjligt på respektive praktikplats, utföra alla på praktikplatsen förekommande sysslor.

Under praktiken förväntas studenten visa sin förmåga att:

 • hantera material och arbetsplats ändamålsenligt och respektfullt
 • bemöta klienter professionellt och respektfullt
 • bedöma vad klienten behöver för sin utveckling och utifrån denna bedömning utforma en arbetsplan med syftet att aktivera och understödja klientens kreativa potential
 • kontinuerligt följa upp, utvärdera och, om nödvändigt, revidera behandlingsplanen
 • utifrån målformuleringen leda klienten genom en konstterapeutisk process under beaktande av tillgänglig tidsram
 • enligt gällande riktlinjer dokumentera en konstterapeutisk behandlingsperiod
 • klart kunna kommunicera den terapeutiska processen, inklusive målsättning, i skrift och tal
 • omsätta sina teoretiska och kunskaper i praktik
 • visa kunskap och förståelse inom området antroposofisk konstterapi, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.
 • att inom området antroposofisk konstterapi göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa förståelse av konsterapins roll i samhället.
 • att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

DIPLOMARBETE

Det avslutande diplomarbetet omfattar 10 veckors arbete på heltid. Det redovisas skriftligt som en fallbeskrivning baserat på en genomförd terapiinsats och dess förlopp. För att kunna påbörja diplomarbetet skall studenten, med godkänt resultat, ha avslutat alla kurser (inklusive självständiga årsarbeten) tom år tre, genomfört auskultation (två veckor) och avslutat egenterapin (minst 30 timmar). Handledare för diplomarbetet skall vara godkänd av Utbildningen för antroposofisk konstterapi.

Diplomarbetet utgörs av en skriftlig uppsats, i form av fallbeskrivning eller fallstudie, baserad på studentens konstterapeutiska arbete med en klient. Arbetet utförs med handledning. Med sitt diplomarbete förväntas studenten visa följande kunskaper och förmågor:

 • visa kunskap och förståelse inom antroposofisk konstterapi, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området
 • visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom antroposofisk konstterapi,
 • visa förmåga att inom antroposofisk konstterapi självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.
 • visa förmåga att inom antroposofisk konstterapi göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa förståelse av konstterapins roll i samhället
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
 • bedöma vad klienten behöver för sin utveckling och utifrån denna bedömning utforma en plan med syftet att aktivera och understödja klientens kreativa potential
 • kontinuerligt följa upp, utvärdera och, om nödvändigt, revidera behandlingsplanen
 • utifrån målformuleringen leda klienten genom en konstterapeutisk process under beaktande av tillgänglig tidsram
 • enligt gällande riktlinjer dokumentera en konstterapeutisk behandlingsperiod
 • klart kunna kommunicera den terapeutiska processen, inklusive målsättning, i skrift och tal
 • visa förmåga att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktik

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *